Strony umowy

1. Właściciel serwisu wykrojeni.pl jest firma WYKORJENI Mateusz Arciszewski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9691645016, REGON 388199334 z siedzibą przy ul. Pszczyńska 305, Gliwice, – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący przez serwis wykrojeni.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

 

§1 Informacje ogólne

Właścicielem serwisu internetowego wykrojeni.pl jest firma WYKORJENI Mateusz Arciszewski.

Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy wykrojeni.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu wykrojeni.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed złożeniem zamówienia w serwisie wykrojeni.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu wykrojeni.pl.

Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§2 Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez wykrojeni.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu wykrojeni.pl.

Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Nowe” i „Nowe - opłacone" na „W trakcie realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.

 

Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.

Oferowane w ramach serwisu wykrojeni.pl produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień.

Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie wykrojeni.pl przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.

Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.

Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.

Wszystkie podane w serwisie wykrojeni.pl ceny uwzględniają: przygotowanie wykrojów odzieży oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki.

Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień wykrojeni.pl.

W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§3 Płatność

Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: PKO BP 12 1020 2401 0000 0202 0606 3038 albo w systemie Przelewy24.

Inne, nie wymienione w ust. 1, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

§4 Dostawa

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 10 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie wykrojeni.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 3 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta.

Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

 

§5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym odzież jest zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Koperty foliowe oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym wykrojeni.pl. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@wykrojeni.pl

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@wykrojeni.pl

 

§6 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Odstępstwa typu: różnice w kolorze materiału względem zdjęcia poglądowego (w szczególności odcień), odstępstwa w gramaturze oraz składzie tekstyliów, nie upoważniają do składania reklamacji. Błędne uszycie, niezgodne z dostarczoną instrukcją produktu, nie upoważnia do składania reklamacji.

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 

§7 Odstąpienie od umowy kupna

Strona wykrojeni.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera model ubrania, określa rozmiar (zgodnie z tabelą rozmiarową) oraz materiał z którego będą wycięte wykroje.

Zamówiony przez Nabywcę produkt (wykroje) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

 

§8 Prawa autorskie

Sprzedawane na serwisie wykrojeni.pl produkty (dalej Dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy www.wykrojeni.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§9 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.